PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY na remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg osiedlowych

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia oraz inne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w dni robocze w godz. 8.00-14.00. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z oferentami jest Sebastian Jarzynka  tel. 55 233 43 18.

Termin realizacji 19.04.2022r. Wadium 5000 zł.

Koszt materiałów przetargowych wynosi 25 zł. + VAT

Numer konta do wpłat: PKO BP S.A.  40 1020 1752 0000 0102 0003 1591.

Termin składania ofert upływa z dniem 28.04.2022r. o godz.13.00.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.