Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zrzeszeni”

OGŁOSZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na remont cząstkowy nawierzchni dróg osiedlowych Spółdzielni. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia oraz inne informacje dotyczące przetargu
można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w dni robocze w godz. 8.00-14.00. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z oferentami jest Sebastian Jarzynka tel. 55 233 43 18.
Termin realizacji 05.06.2023 r. Wadium 5000 zł. Koszt materiałów przetargowych wynosi 25 zł. + VAT
Numer konta do wpłat: PKO BP S.A. 40 1020 1752 0000 0102 0003 1591.
Termin składania ofert upływa z dniem 29.05.2023 r o godz.13.00.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienie
przetargu bez podania przyczyn.