Przetarg nieograniczony.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na:
,,Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i na terenie SM Zrzeszeni„

SIWZ oraz inne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest inż. Zbigniew Giebień tel. 55 233 43 18 . Koszt materiałów przetargowych wynosi 20 zł + podatek VAT. (24,60zł)
Odbiór w SM lub e-mail po wpłaceniu w/w kwoty na konto 40 1020 1752 0000 0102 0003 1591.
Termin składania ofert upływa: dnia 27.09.2021 r. o godz.13.00.
Otwarcie ofert nastąpi: dnia 27.09.2021 r. o godz.13.15.
Wadium – 10 000 zł.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta, jak również unieważnienie przetargów bez podania przyczyn.