ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SM „ZRZESZENI”

(adresowane do członków Spółdzielni)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI” w Elblągu uprzejmie informuje członków Spółdzielni, że działając na podstawie § 17 ust. 1 i § 18 ust. 1 Statutu Spółdzielni oraz postanowień Uchwał Rady Nadzorczej nr 07/02/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku
z w o ł u j e: 

W A L N E    Z G R O M A D Z E N I E

obradujące w trzech częściach w dniach 18-20.06.2024 r. jak niżej :

CZĘSC I odbędzie się 18.06.2024 r. ( wtorek ) i obejmuje członków Spółdzielni posiadających lokale w budynkach położonych  przy ulicach:
A. Grottgera 73, W. Kossaka 1, Z, 3, 5, 7 oraz Chełmońskiego 6, 8, 10, 12.

CZĘSĆ II odbędzie się 19.06.2024 r. ( środa ) i obejmuje członków Spółdzielni posiadających lokale w  budynkach  położonych  przy  ulicach:
J.  Chełmońskiego  7,  9,  W.  Kossaka  9,  11  oraz Wyczółkowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6.

CZĘSĆ III odbędzie się 20.06.2024 r. ( czwartek ) i obejmuje członków Spółdzielni posiadających lokale w budynkach położonych przy ulicach:
J. Chełmońskiego 2, 4, 5, L. Wyczółkowskiego 8, 9, 10, 11,12, 13 oraz członków prawnych.

 

 

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Zespole Szkół Technicznych przy ulicy Grottgera 71 w Elblągu. Rozpoczęcie każdej części obrad nastąpi o godzinie 1700

Członek Spółdzielni może uczestniczyć z prawem głosu tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.

Swój udział w  obradach potwierdza składając podpis na liście obecności.

Zgodnie z § 18 ust. 5 Statutu Spółdzielni członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części
Walnego Zgromadzenia (3 czerwca 2024 r.). Projekt uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej
10 członków.

PROPONOWANY  PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium na każdej części Walnego Zgromadzenia.
 2. Przedstawienie porządku.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej, na każdej części Walnego.
 4. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie protokołu Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 20-22 czerwca 2023 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2023 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego.
 9. Podział wyniku finansowego Spółdzielni za 2023 rok — podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni na 2024/2025.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
 14. Dyskusja
 15. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej.
 16. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, w dniu 24.06.2024 r. odbędzie się Kolegium złożone z przewodniczących i sekretarzy wszystkich części Walnego Zgromadzenia, w celu ustalenia wyników głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

Wszystkie materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał będą wyłożone od dnia 04 czerwca 2024 r. w biurze Spółdzielni.
Można się z nimi zapoznać od wtorku do piątku w godzinach od 800— 1330, natomiast w poniedziałek od 800 — 1530.

Prosimy o zabranie ze sobą na Walne Zgromadzenie dowodu tożsamości, który umożliwi sprawną identyfikację członka na liście obecności.