Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” w Elblągu zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobach Spółdzielni, (zgodnie z załącznikiem tj. wykazem obiektów dołączonym do zapytania ofertowego) oraz sporządzenie protokołów z przeglądów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy „Prawo Budowlane” okresowej kontroli podlegają elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Wykonawca zlecenia oświadczy, że zlecenie będzie wykonane przez osoby, które posiadają kwalifikacje i uprawnienia do zrealizowania zadania na dowód czego przedłoży kserokopię uprawnień (w specjalności konstr.-budowlanej, instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznej) oraz aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

Termin realizacji zadania od 11.09.2023 do 15.10.2023r.

Oferty cenowe należy składać do dnia 09.09.2023 r. korespondencyjnie, mailowo lub   bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni. Oferta powinna zawierać proponowaną cenę ryczałtową netto i brutto.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Sebastianem Jarzynka tel. (55) 233-43-18.
Adres do korespondencji: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” ul. J. Chełmońskiego 7, 82-300 Elbląg,
e-mail: sekretariat@smzrzeszeni.elblag.pl

 

WYKAZ OBIEKTÓW