Uchwały na Walne Zgromadzenie Członków – 2023

uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 rok.
uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
uchwała nr 5 w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2022 w SM „Zrzeszeni” w Elblągu.
uchwała nr 6 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań na 2023/2024 rok.
uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok.
uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok.
uchwała nr 9 w sprawie zmian w Statucie SM „Zrzeszeni” w Elblągu.
uchwała nr 10 w sprawie zmian w Statucie SM „Zrzeszeni” w Elblągu.
uchwała nr 11 w sprawie zmian w Statucie SM „Zrzeszeni” w Elblągu.
uchwała nr 12 w sprawie zmian w Statucie SM „Zrzeszeni” w Elblągu.
uchwała nr 13 w sprawie zmian w Statucie SM „Zrzeszeni” w Elblągu.
uchwała nr 14 w sprawie wyboru przedstawiciela na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, obradującego w dniach 18-19.02.2024r.

uchwała nr 15 w sprawie podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni”.